Przekazuje się do wiadomości rodziców, uczniów i pracowników szkoły poniższe ustalenia:

 • Podstawowym narzędziem nauki zdalnej w ZSP w Pokrzywnicy pozostaje e-dziennik Librus   i platforma Microsoft Office 365, do której każdy  rodzic/uczeń ma bezpłatne dojście, a w tym aplikacja Teams, na której odbywają się lekcje online lub konsultacje z nauczycielami.
 • Plan lekcji pozostaje bez zmian, tyle ograniczamy ilość godzin aktywnych lekcji (lekcje z @ , a pozostałe są konsultacjami i czasem pracy własnej)
 • Lekcje w-f prowadzone są wyłącznie w formie online
 • Kółka zainteresowań mogą być prowadzone w formie zdalnej
 • Rodzic zobowiązany jest do systematycznej kontroli frekwencji dziecka na zajęciach i korespondencji z nauczycielami poprzez e-dziennik. Nieobecności uczniów  na zajęciach są odnotowywane w e-dzienniku.
 • Lekcje w nauczaniu zdalnym pozostają według planu lekcji. Lekcja może trwać od 30 do 45 min, a pozostały czas przeznaczony zostaje wówczas na samodzielne wykonywanie ćwiczeń do lekcji.
 • Udział w zajęciach zdalnych dla ucznia jest obowiązkowy.
 • Uczeń stara się uczestniczyć czynnie w lekcji , aby przyswoić jak najwięcej wiadomości przekazywanych przez nauczyciela.
 • Dopuszczamy realizację materiału w wyjątkowych przypadkach w innych dniach z uwagi na sytuacje organizacyjne w rodzinach , natomiast przestrzegamy tygodniowej realizacji materiału.
 • Nie wolno zadawać uczniom prac, które wymagają drukowania.
 • Na czas pracy zdalnej nie zawiesza się żadnych zajęć dodatkowych, w tym również zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku zajęć indywidualnych istnieje możliwość prowadzenia zajęć stacjonarnie, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do nauczyciela prowadzącego.

Aktualny plan lekcji z zaznaczonymi lekcjami on-line dostępny jest w e-dzienniku

(w dzienniku elektronicznym nie są uwzględnione kółka zainteresowań. Godziny ich realizacji zostały ustalone i podane do wiadomości uczniom).