Gmina Reńska Wieś uczestniczy w Programie Ministerstwa Sportu i Turystyki powszechnej nauki pływania „umiem pływać”, który adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas I – III . W programie od kwietnia do czerwca uczestniczyły szkoły: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Reńskiej Wsi  oraz Zespół Gimnazjalno – Szkolny w Długomiłowicach. Natomiast od września do listopada udział w programie wezmą placówki: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pokrzywnicy i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Większycach. Koordynatorem Programu jest Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Ludowe w Opolu. Program ten zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Głównymi celami programu są:

 

  • upowszechnienie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

 

Na realizację programu WZ LZS w Opolu otrzymano dotację w kwocie 254.400,00 zł. Wkład własny Gminy – 13.500,00 zł. Upowszechnianie aktywności fizycznej, usportowienie dzieci, popularyzacja sportu, to bardzo istotne i skuteczne elementy edukacji i wychowania młodego pokolenia. Warto podkreślić, że pływanie jest postrzegane jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływa na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka i przyczynia się do podnoszenia ogólnej wydajności organizmu. Liczne badania wyraźnie wykazują, że „mali pływacy” mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują większą odwagę od „niepływających” rówieśników. Ponadto ćwiczenia w wodzie i pływanie to jedna z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania 
i korygowania wad postawy.

Program realizowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a operatorem wojewódzkim programu jest Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu.