Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pokrzywnicy  zobowiązuje  się  zapewnić  dostępność  swojej  strony  internetowej  zgodnie z  ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów  publicznych.  Oświadczenie  w  sprawie  dostępności  ma  zastosowanie  do  strony internetowej: WWW.ZSPPOKRZYWNICA.PL

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących. Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo ponieważ niektóre były skanowane.

Zamieszczone na stronie pliki w formacie PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.

Część opublikowanych  zdjęć  nie  posiada  opisu  alternatywnego,   mają one   charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis.

Ułatwienia na stronie

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-23.

Metoda przygotowania deklaracji

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Benek,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer  77 4820147. Tą  samą  drogą  można  składać  wnioski  o  udostępnienie  informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji  mobilnej  lub  jakiegoś  ich  elementu. Można  także  zażądać  udostępnienia  informacji  za pomocą  alternatywnego  sposobu  dostępu,  na  przykład przez  odczytanie  niedostępnego  cyfrowo dokumentu,     opisanie     zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o która stronę internetową lub  aplikację  chodzi  oraz  sposobu  kontaktu. Jeżeli osoba  żądająca  zgłasza  potrzebę otrzymania informacji  za  pomocą  alternatywnego  sposobu dostępu, powinna  także  określić  dogodny  dla  niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia  z  żądaniem. Jeżeli  dotrzymanie  tego  terminu  nie  jest  możliwe,  podmiot  publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym  termin  ten  nie  może  być  dłuższy  niż  2  miesiące  od  dnia  wystąpienia  z  żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania  zapewnienia  dostępności  lub  alternatywnego  sposobu  dostępu  do  informacji,  wnoszący żądanie  może  złożyć  skargę  w  sprawie  zapewniania  dostępności  cyfrowej  strony  internetowej, aplikacji   mobilnej   lub   elementu   strony   internetowej,   lub   aplikacji   mobilnej. Po   wyczerpaniu wskazanej  wyżej  procedury  można  także  złożyć  wniosek  do  Rzecznika  Praw  Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2009-10-17. Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2021-09-01

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pokrzywnicy

Ul. Szkolna 14a

Tel: 77 4820147

Fax: 77 4820147

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Pokrzywnicy jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome lub słabo widzące. Wejście  nie  jest  zabezpieczone  bramkami. Wewnątrz  budynku  nie  ma  windy. Toaleta  dla  osób niepełnosprawnych  znajduje  się  na  parterze. Do  budynku    i  wszystkich  jego pomieszczeń  można  wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W  budynku nie  ma  pętli indukcyjnych. W  budynku  nie  ma  oznaczeń  w  alfabecie  brajla ani  oznaczeń  kontrastowych  lub w   druku  powiększonym  dla  osób  niewidomych  i  słabo  widzących.