Godziny pracy

PEDAGOG klasy IV-VIII
mgr Lidia Olchowy
Pokrzywnica
Poniedziałek 11.30-15.00
Środa 7.00-8.00, 9.00-10.30

PEDAGOG klasy I-III, Przedszkole
mgr Grażyna Szatkowska
Pokrzywnica
Poniedziałek: 10.30-11.30
Środa: 11.30-12.30
Czwartek: 12.10-14.10
Łężce
Czwartek: 8.00-12.00

Najnowsze informacje o wojnie w Ukrainie wywołały szok na całym świecie. Jak w tym wszystkim odnajdują się nasze dzieci? W naszej szkole odbyły się spotkania i pogadanki na godzinach wychowawczych dla uczniów klas młodszych jak i uczniów klas 4-8, podczas, których uczniowie mogli swobodnie wyrazić swoje zdanie, uczucia, rozterki a także wspólnie z pedagogami, wychowawcami i nauczycielami poszukać odpowiedzi, na wiele pytań. Dzieci mają prawo być niespokojne, mają prawo szukać odpowiedzi na dręczące pytania, mają prawo czuć się bezradne, ponieważ to, co dzieje się za naszą granicą jest okrutne i niewyobrażalne. My dorośli odczuwamy lęk i niepokój, to tym bardziej dziecko, które ma ograniczone możliwości dostępu do rzetelnych wiadomości może czuć to samo. Nawet jeśli nasze dzieci bezpośrednio nie oglądają telewizji, nie słuchają wiadomości, ogólna atmosfera jest wyczuwalna. Ludzie rozmawiają o tym ze sobą na ulicy, w autobusie, w sklepie. Dzieci mogą więc , mieć reakcje lękowe, trudności z zasypianiem, wykonywaniem podstawowych czynności, bać się o przyszłość. Tych objawów może być bardzo dużo. Dlatego czy warto rozmawiać o wojnie z naszymi pociechami ? Poniżej zamieszczamy artykuły, które mogą nam pomóc w rozmowie z naszymi pociechami na tak trudne tematy.

Z cyklu : W schowku pedagoga.

KOMUNIKACJA     –     RODZAJE     KOMUNIKATÓW

Niezbędnym elementem naszego życia jest komunikowanie się . Człowiek komunikuje się z innymi ludźmi nie tylko poprzez słowa , ale również za pomocą gestów . Dlatego, tak ważnym jest uświadomienie sobie roli, jaką odgrywa komunikat oraz nauczenie się jak stać się komunikatywnym dla otoczenia.

OTO KILKA ZASAD PRZYDATNYCH W KOMUNIKOWANIU SIĘZ INNYMI  LUDŹMI :

1 Szanuj swego rozmówcę. Nie przeszkadzaj mu w wypowiadaniu swojego zdania.

2. Jasno formułuj swe wypowiedzi i pilnuj spójności komunikatów słownych z pozawerbalnymi.

3. Upewnij się ,że dobrze rozumiesz swego rozmówcę.

4 Nie zmuszaj swego rozmówcy do tłumaczenia się , bądź w rozmowie taktowny i grzeczny.

5. Nie naruszaj godności drugiej osoby.

6. Nie domyślaj się , co ktoś inny miał na myśli.

7. Nie żądaj od innych , aby domyślali się , co chciałeś przez swój komunikat powiedzieć .

8. Unikaj poruszania drażliwych dla twego rozmówcy tematów.

9. Wykaż się poczuciem humoru, nikt nie lubi oschłych i sztywnych komunikatów.

ASERTYWNOŚĆ  - postawa sprzyjająca naszemu zdrowiu.

Asertywność to postawa, która opiera  się na otwartym wyrażaniu swoich opinii ,to umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nierażący  innych. Człowiek asertywny nie tłumaczy się,  przedstawia swój punkt widzenia tak ,aby dobrze był zrozumiany , przy czym, nie stara się zmienić na siłę poglądów rozmówcy. Słucha i interesuje się zdaniem innych osób , tolerancyjnie podchodzi do odmienności poglądów. Nie kłóci się ,lecz argumentuje. Asertywność  nie ogranicza się wiec tylko do sztuki odmawiania .To jedna z umiejętności , której warto się nauczyć , by nie być narażonym na robienie czegoś , do czego nie mamy przekonania.

Uległość -  to postawa utrudniającą komunikację. Człowiek uległy nie potrafi otwarcie mówić o tym co myśli, szuka usprawiedliwień , wycofuje się, boi się tego ,co ludzie o nim pomyślą, przeprasza nawet wtedy , gdy nic złego nie zrobi.

Postawa agresywna również utrudnia kontakty z innymi rozmówcami . Człowiek agresywny narzuca innym swoje zdanie, nie słucha rozmówcy, często narusza godność drugiej osoby używając nieprzyjemnych określeń, doprowadza do kłótni ,a taka postawa sprawia, że konwersacjanie kończy się czymś konstruktywnym.

Sumując , te trzy postawy można wyrazić je  po krótce w zawartych poniżej zdaniach i ilustracji.

Człowiek  asertywny   „Ja mam rację, Ty masz rację.”

Człowiek uległy     „Ty masz rację ‘’

Człowiek agresywny  „Ja mam rację ‘’

Postawa asertywna wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie ,a tym samym na nasze zdrowie.

Z cyklu: W schowku pedagoga:

Cyberprzemoc

Wraz z pojawieniem się technologii informatycznych i komunikacyjnych pojawiło się zjawiskocyberprzemocy. Zagadnieniem tym zajmują się od kilkunastu lat specjaliści, dzięki ich badaniom możemy zgłębić swoją wiedzę, korzystając z fachowej literatury dostępnej na rynku. Wiadomym jest ,że wraz z pojawieniem się nowej ery technologii elektronicznej przed współczesną szkołą stoją nowe wyzwania ,dotyczą one głównie sposobów praktykowania przemocy przez dzieci i młodzież nazwaną cyberprzemocą. Ta stosunkowo nowa forma przemocy, spowodowana jest głównie łatwością  w użyciu, prostotą wykonania oraz złudzeniem anonimowości. Łatwość dostępu do mediów , szybkość rozprowadzania materiałów kierowanych przeciwko ofierze sprawia, że jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne.

Cyberprzemoc(cyberbullying, cyberstaltning ) jest rodzajem przemocy z użyciem technologii informatycznych i komunikacyjnych, pojawiła się na przełomie  XX i XXI  wieku. Narzędziem jest najczęściej telefon komórkowy i Internet. A gresorzy zwani inaczej stalkerami prześladują swoje ofiary złośliwymi i obraźliwymi SMS- ami lub e – mailami, sporządzeniem witryn internetowych , wpisów na forach dyskusyjnych, czy dręczeniem  przez komunikatory sieciowe jak : Gadu- Gadu, Tlen.pl oraz Facebook. Sprawcy cyberprzemocy  nie muszą  charakteryzować się siłą fizyczną, wystarczy dostęp do odpowiedniego medium.

Cyberprzemoc  określana mianem przemocy internetowej lub przemocy elektronicznej podobnie jak przemoc tradycyjna przybiera odpowiednią formę, a jest to:  nękanie ,straszenie, szantażowanie,  publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć i filmóworaz podszywanie  się pod kogoś wbrew jego woli. Większość młodych ludzi , którzy są sprawcami przemocy internetowej , to również sprawcy tradycyjnej przemocy szkolnej ,a osoba krzywdzona  to najczęściej wcześniejsza ofiara przemocy rówieśniczej lub wyróżniająca się czymś na tle grupy. Uciążliwością dla ofiar cyberprzemocy jeststały atak niezależnie od miejsca i pory dnia i nocy. Zaobserwowanie przez dorosłego krzywdy doznanej przez ofiarę za pośrednictwem mediów elektronicznych jest bardzo trudne. Problem wynika z faktu,że cyberprzemoc  tak,jak przemoc tradycyjna może być bezpośrednia i pośrednia.Cyberprzemocbezpośrednia to wysyłanie wiadomości bezpośrednio do innych.Cyberprzemoc zapośredniczona to nic innego, jak wykorzystanie  innych do ataku przemocy wobec ofiar. Obejmuje działania związane z włamaniem się na konto ofiary i wysyłaniem  wiadomości o obraźliwym , złośliwym nienawistnym charakterze do znajomych i rodziny. Dzieje się tak ,dlatego, że sprawca zna ofiarę i ma dostęp do jego kontai wysyła więc obraźliwe wiadomości, a odbiorcy myślą ,że wiadomości owe pochodzą od prawdziwego właściciela konta.Taka sytuacja powoduje  utratę przyjaciół , upokorzenie i straty zaufania bliskich.[ Aftab,2006]. Ta druga forma jest bardziej niebezpieczna , ponieważ może prowadzić  do wikłania dorosłych w akty prześladowania. W większości wypadków mamy do czynienia z mimowolnymi sprawcami, którzy nie wiedzą ,że są wykorzystywani przez właściwego sprawcę . Agresorzy (stalkerzy) Internetowi często doprowadzają swoje ofiary do złości , niekulturalnej lub agresywnej odpowiedzi i zgłaszają naruszenie .Cyberprzemocą jest również fakt zmiany hasła nakoncie ofiary. Groźniejsza jest jednak sytuacja ,kiedy agresorzy zamieszczają w Internecie informacje mogące stworzyć zagrożenie dla ofiar.

Rodzaje i metody cyberprzemocy

Nemsy Willard wyróżnia kilka działań , które należą do cyberprzemocy  są to: wojna na obelgi (flaming), prześladowanie , oczernianie, podszywanie się, zdradzanie, pozyskiwanie sekretów, ostracyzm  i cybernękanie.

Wojna na obelgi – na ogół odbywa się w środowisku publicznym , jak czatroom lub grupa dyskusyjna , oznaczona krótką i zaciekłą wymianą zdań między dwiema lub więcej osobami. W konsekwencji  czego,  dochodzi do obraźliwych komentarzy rozpoczynających  wojnę na obelgi.

Prześladowanie  lub mobbing  elektroniczny – Black ‘s law Dictionary (2004s. 7330 definiuje prześladowanie jako „słowa , zachowania lub działania kierowane do konkretnej osoby ,które denerwują lub niepokoją taką osobę ,bądź sprawiają jej przykrość „emocjonalną „oraz podaje ,że niektóre, choć nie wszystkie rodzaje prześladowania podlegają zaskarżeniu. Cyberprześladowanie , odbywa się za pośrednictwem e – maili i SMS –ów. Agresorzy przesyłają setki lub tysiące obraźliwych SMS –ów na telefon komórkowy ofiary , ona musi poradzić sobie  z obraźliwymi  wiadomościami. W prześladowaniu wyraźnie można wyróżnić atakującego i jego cel.

Oczernianie – najczęściej zamieszczane informacje na stronie internetowejprzesyłane do innych za pomocą  e –maila lub komunikatorów. Te fałszywe i uwłaczające informacje o drugiej osobie, obejmują publikowanie lub rozsyłanie cyfrowo przerobionych zdjęć innych ludzi , zwłaszcza przedstawiających ich w sposób poniżający.

Podszywanie się – stalker podszywa się pod ofiarę wykorzystując jej hasło, by zalogować się na jej konto i wysyłać  z niego obraźliwe , niestosowne lub odstraszające treści do innych osób , które sądzą, że ich nadawca jest właśnie ofiarą. Kradzież hasła może doprowadzić do wysyłania z konta ofiary napastliwych e –maili, których odbiorcy biorą ofiarę za rzeczywistego nadawcę. Podszywanie się pod ofiarę może stworzyć rzeczywiste zagrożenie dla życia ofiary.

Ujawnienie (pozyskiwanie tajemnic) – to podstępnezdobywanie od kogoś prywatnej informacji ,a następnie ujawnienie ich innym , mówimy tu o tajemnicach osobistych, czy informacjach zawstydzających.

Wykluczanie ( ostracyzm ) czyli wykluczenie ,to brak akceptacji ze strony innych , a także wykluczenie z danej społeczności. Tak samo , jak w świecie rzeczywistym, wykluczenie  z sieci może wpłynąć negatywnie na jednostkę .Z badań wynika ,że osoby doświadczające cyberprzemocy zwłaszcza , metodą cyberostracyzmu mogą dołączyć do innych grup internetowych chętniej  niż osoby niepoddawane ostracyzmowi. Poczucie więzi z grupą innych ludzi może sprawić , że ofiara ostracyzmu poczuje się na sile, by przeprowadzić zemstę indywidualnie lub z pomocą nowej grupy.

Cybernękanie powiązane jest z prześladowaniem, jest ono bardziej groźne ,polega na wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej do nękania innej osoby, za pomocą ciągłego przesyłania wiadomości mających charakter prześladowania lub zawierających pogróżki.

Happy slapping ( dosłownie radosne okładanie ) jest nowym rodzajem cyberprzemocy , związany jest z prowadzeniem lub atakowaniem innej osoby oraz dokumentowaniem zdarzeń za pomocą filmu lub zdjęć. Sprawca rozpowszechnia kompromitujący materiał w Internecie np. przez rozsyłanie go innym osobom. Ten rodzaj agresji został pierwszy raz opisany w 2005 roku

KANAŁY KOMUNIKACYJNE WYKORZYSTANE W CYBERPRZEMOCY

Najczęściej agresorzy wysyłają pogróżki ,niestosownej treści, kompromitujące zdjęcia i filmy pocztą elektroniczną czyli e – mailem, SMS-m  oraz przez portale społecznościowe:Facebook,  My Space, Live Journale.

Odmianą portali  społecznościowychsą strony , na których użytkujący mogą zamieszczać filmy , dzielić się nimi i je komentować.

Czatromy ( pokoje czatowe) to miejsca, do rozmowy wirtualnej rzeczywistości. Ludzie na czatach często przyjmują inną tożsamość niż rzeczywista. Mogą podawać fałszywe dane , co może prowadzić do cyberprzemocy  wywołanej gniewem oszukanej osoby.

Blogi - to internetowe pamiętniki , choć mają służyć  prywatnym celom , są wykorzystywane do cyberprzemocy.

Strony internetowe - to miejsce w światowej sieci , które obejmuje stronę domową oraz ewentualnie linki do innych stron. W wielu wypadkach są tworzone, wyłącznie w celu zamieszczania obraźliwych informacji lub zdjęć danej osoby.

Bashboardy – są porównywalne z czatroomami, ale przypominają bardziej internetowe strony.

Gry internetowe _ to gry interaktywne za pomocą konsol takich jak X- Box  Livi i  Sony PlayStation 2 Network, są to proste lub skomplikowane gry dla wielu  osób , których akcja toczy się w wirtualnym świecie.

CECHY DZIECI DOPUSZCZAJĄCYCH  SIĘ  CYBERPRZEMOCY

Z badań wynika, że chłopcy częściej dopuszczają się przemocy fizycznej , dziewczynki są bardziej zagrożone pośrednimi formami przemocy i częściej przyznają się do stosowania cyberprzemocy. Powody dla których młodzież stosuje cyberprzemoc to : zamanifestowanie siły , wyładowanie agresji, satysfakcja , prestiż i nagroda.( Aftab  2006) wyróżnił cztery typy dzieci dopuszczających się cyberprzemocy i nazwał je :

- anioł zemsty – osoba poszukująca sprawiedliwości za krzywdy doznane przez siebie lub innych,

- głodny władzy  - chce pokazać swoją siłę , władzę i autorytet,

wredna dziewczynka – cyberprzemoc  stosuje z nudów ,

-- mimowolny sprawca lub „ bo mogę”  - są to osoby dopuszczające się  cyberprzemocy  w odpowiedzi na wrogo nacechowane wiadomości, które otrzymują .

Według Li (2006) połowa ofiar otrzymała oceny powyżej średniej, a cyberagresorzy mają gorsze wyniki w nauce.Zarówno jedni ,jak i drudzy mają wyższy poziom lęku społecznego i zaniżoną samoocenę.

Różnica między przemocą tradycyjną ,a cyberprzemocą polega na tym, że cybersprawcy są anonimowi , może być ich wielu, atakują swoje ofiary przez 24 godziny na dobę, a do cyberprzemocy dochodzi poza szkołą. Sprawcy utrzymują władzę nad swoimi ofiarami. Cyberprzemoc nie wymaga ani siły fizycznej , ani możliwości społecznej pozycji i łatwiej jest się w nią zaangażować ,niż w przemoc tradycyją.

ZACHOWANIE DZIECI DOSWIADCZAJĄCYCH CYBERPRZEMOCY

- dziecko wydaje się zdenerwowane po korzystaniu z Internetu,

-dziecko wydaje się zdenerwowane po przeczytaniu SMS -a,

-dziecko unika społecznych kontaktów  z rówieśnikami,

- możliwe obniżenie wyni

JAK REAGOWAĆ I ZAPOBIEGAC CYBERPRZEMOCY . ROLANAUCZYCIELI  I RODZICÓW.

Zdając sobie sprawę z konsekwencji jaką niesie cyberprzemoc opracowano wiele programów profilaktycznych. Jednym z nich jest Program Zapobiegania MobbingowiOlweusa. Obejmuje on działania na poziomie : szkoły , klasy, indywidualnych interwencji i  społeczności. [ Olweus i wsp..2007]

Miejscem kształtowania właściwych postaw wobec cyberprzemocy jest szkoła , której zadaniem jest rozsądne, odpowiedzialne i wartościowe korzystanie z mediów , a w szczególności z Internetu. Współodpowiedzialnymi za efekty profilaktyki cyberprzemocy są również rodzice i organizacje społeczne .

Podstawowym warunkiem skutecznej pomocy jest, dokładne wysłuchanie poszkodowanego bez oceniania jego postawyi zgłoszenie odpowiednim instytucjom (Policja ,Sąd Rodzinny). Dlatego uświadamiajmy  uczniów, młodzież , iż bez względu na ich wiek są chronieni przez polskie prawo , a zgłoszenie przypadków naruszenia tych praw nie jest niczym wstydliwym.

Podsumowując, należy pamiętać ,że cyberprzemoc wobec dzieci może mieć poważne konsekwencje . Do naszych zadań więc należy wyposażenie uczniów  w prawidłową wiedzę na temat korzystania bezpiecznego i rozsądnego z technologii cyfrowej , a służyć  temu mają działania  profilaktyczne realizowane w szkołach, przy dużym wsparciu  rodziców , a prawidłowa diagnoza sytuacji ,pozwoli zarządzającym wprowadzić zabezpieczenie  i przeciwdziałać.

Opracowanie : Lidia Olchowy

Bibliografia

[1 ] Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży/ Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatson; przekł. Adam Wicher.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. – 237

[2] Black’s Law Dictionary(2004),8 ed .,B.A. Garner(Ed).St.Paul, MN: west Group.

[3] Li ,Q . (2006), CyberBullyng 9n Schools: A Research of GenderDifferences, „ School  Psychology  Internmational”,27, 157 – 170.

[4]Olweus D. (1993), Bullyingat School. What We Know and What We Can Do, Oxford UK: mBlackwell.

[5] Olweus  D Liber S.P Flerx V.C. Mullin N. Riese J .,Snyder M (2007), OlweusBullyngPrevention Program: Schoolwide Guide, Center City, MN: Hazelden.

[6] Aftab P. (2006). http:// www. Wiredsafety. net

Z cyklu :

W schowku pedagoga:  ŚWIADOME PRZEŻYWANIE EMOCJI

Emocje są naturalnym elementem naszego funkcjonowania. To reakcja naszego organizmu na niespodziewany bodziec, wywołujący zakłócenie równowagi w relacjach z otoczeniem. Emocje pojawiają się wówczas , gdy człowiek jest zaskoczony, a towarzyszą im różne fizjologiczne objawy. Mają one różne nasilenie. Mogą być przyjemne lub mniej przyjemne.

Psycholog  PAUL  EKMANwyróżnił  6 podstawowych  emocji :

RADOŚĆ, ZŁOŚĆ, SMUTEK,ZASKOOCZENIE,WSTRĘT,STRACH.

Mając świadomość ,że emocje są w nas zawsze, ważnym jest, aby nauczyć się z nimi żyć. Nauczyć się je kontrolować , nie dusić ich w sobie , nie udawać ,że nic się nie dzieje i mieć świadomość co je wywołuje.

RADOŚĆ–NAJBARDZIEJ PRZYJEMNA I MOCNO POZYTYWNA REAKCJA WYRAŻAJACA SIĘ TYM,ŻE

COŚ NAM SIĘ PODOBA.

ZŁOŚĆ - SILNA EMOCJA , WIĄŻE SIĘ Z ATAKIEM .PRZEJAWIA SIĘ KRZYKIEM ,MARSZCZENIEM

TWARZY,NIEKONTROLOWANA ZŁOŚC MOŻE SZYBKO PRZEJAWIĆ SIĘ W AGRESJE.

SMUTEK – CHARAKTERYZUJE SIĘ UCZUCIEM ŻALU ,OSAMOTNIENIA , BEZNADZIEJNOŚCI ,MOŻE

PRZEKSZTAŁCIĆ SIĘ W DEPRESJĘ.

ZASKOCZENIE – POJAWIA SIĘ W SYTUACJI DLA NAS NIESPODZIEWANEJ.MA RÓŻNE NATĘŻENIE .

TEN TYP EMOCJI MOŻE BYĆ POZYTYWNY ,NEGATYWNY LUB NEUTRALNY.

WSTRĘT – BARDZO MOCNA EMOCJA .TO  SPOSÓB NA UNIKANIE CZEGOŚ  CO JEST DLA NAS

OBURZAJĄCE.

STRACH – POJAWIA SIĘ WÓWCZAS , KIEDY  JESTEŚMY W SYTUACJI ZAGROŻENIA I

RYZYKUJEMY,NASZĄ  REAKCJĄ JEST SZYBKI ODDECH , SZYBKIE BICIE SERCA ,CHĘĆ UKRYCIA SIĘ.

 

Z cyklu :

W schowku pedagoga.

Proponuję  rozkład dnia ucznia podczas zdalnego nauczania.

 

Za nami kolejny miesiąc nauki zdalnej ,towarzyszą nam różne emocje , jesteśmy zmęczeni ,znudzeni , tęsknimy za swoją szkołą ,kolegami ,nauczycielami. To czas trudny dla każdego z nas ,ale mamy świadomość ,że sytuacja taka jest chwilowa i podołamy wyzwaniu .

Jeśli będziesz pracować systematycznie i solidnie to na pewno osiągniesz sukces.

Oto przykładowy rozkład dnia ucznia podczas nauki zdalnej.

1. Stosuj się do zasad obowiązujących podczas pandemii :

- myj często ręce ,

-noś maseczkę ,

-zachowuj dystans.

2.Pamiętaj, że jest to sytuacja przejściowa i potraktuj  ją  jako kolejne zadanie do wykonania.

3.Myśl zawsze pozytywnie – taki sposób nauki chroni ciebie i twoich kolegów przed niepożądanym wirusem.

4.Wiedz ,że zawsze możesz liczyć na swoich rodziców i pedagogów.

5.W sposób właściwy korzystaj z komputera.  Pamiętaj, że zbyt długie korzystanie z niego może by przyczyną wielu chorób i problemów.

6.Zaplanuj sobie dzień zgodnie z zasadami zdrowego stylu życia.

7.Wstawaj zawsze o tej samej porze , niezależnie od tego ,o której godzinie zaczynasz lekcje.

8.Regularnie spożywaj posiłki.

9.Chodź spać o tej samej godzinie. Pamiętaj,że twój organizm potrzebuje na regenerację sił około 9 godzin.

10. Przygotuj swoje miejsce nauki. Uporządkuj biurko i umieść na nim plan zajęć. Usuń  elementy  które cię rozpraszają. Zadbaj o ciszę -  hałas źle wpływa na skuteczność nauki.

11. Zadbaj o ład i porządek w swoim pokoju.

12.Podczas nauki nie gromadź na swoim biurku słodyczy, lepiej sięgnij po owoc.

13.Przerwę między lekcjami koniecznie wykorzystaj na odpoczynek. Wykonaj kilka ćwiczeń przy ulubionej muzyce, przewietrz  swój pokój, pobaw się ze  swoim ulubieńcem.

14.Staraj się odrabiać lekcje zawsze o tej samej porze. Wykorzystaj różne techniki uczenia się.Odrabiaj zawsze najpierw trudne zadania ,łatwe zostaw na później.

15.Jeśli czegoś  nie wiesz  lub  nie rozumiesz poproś nauczyciela o pomoc.

16.Zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna są czynnikami zapewniającymi ci dobre samopoczucie .Po wypełnieniu obowiązków domowych zaproponuj domownikom wspólną zabawę i spacer na świeżym powietrzu.

17.Jeżeli chcesz porozmawiać z przyjacielem zadzwoń do niego. Pamiętaj o właściwym i bezpiecznym korzystaniu z telefonu.

18.Teraz masz więcej czasu na rozwijanie swoich zainteresowań- wykorzystaj to.

 

A teraz zapraszam wszystkich uczniów naszej szkoły do przyłączenia się do Ogólnopolskiej Akcji

„Nie widać mnie ale wszystko u mnie „OK”

Zadaniem ucznia jest narysowanie lub  namalowanie na swej dłoni emocji, następnie zrobienie zdjęcia i przesłanie go na pocztę służbową Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .Zadanie to ma na celu przedstawienie swoich emocji jakie towarzyszą podczas zdalnego nauczania.

Serdecznie pozdrawiam.

W SCHOWKU PEDAGOGA  przypomnę kilka zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

1 Korzystaj z Internetu zawsze w obecności  dorosłych .

2 Pamiętaj że długie siedzenie przed komputerem  szkodzi zdrowiu i może być przyczyną  między innymi wad kręgosłupa, wad wzroku ,otyłości i  wielu innych problemów .

3 Wiedz o tym ,że nie wszystkie informacje w Internecie są zawsze wiarygodne ,dlatego sprawdź ich wiarygodność .

4 Nigdy nie podawaj w Internecie swojego imienia i nazwiska , numeru telefonu , miejsca zamieszkania i innych danych osobowych.

5 Strzeż swoje hasło jak największą tajemnicę, nigdy nikomu go nie udostępniaj.

6 Szanuj innych , którzy korzystają z Internetu i szanuj prawo własności w Sieci.

7 Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć i zdjęć swoich znajomych, pamiętaj nie masz pewności  z kim rozmawiasz i nie wiesz do kogo naprawdę te zdjęcia trafią.

8Kasuj e-maile od nieznajomych.

9 Jeśli planujesz spotkania z osobami poznanymi w Internecie najpierw skonsultuj to z rodzicami . Takie spotkania mogą być niebezpieczne.

10Jeśli ktoś ci wysyła niepokojące wiadomości lub jeśli cię zastrasza natychmiast poinformuj rodziców.

11 Jeśli chcesz cos kupić w Internecie zawsze skonsultuj to  z rodzicami.

12 Nie używaj w adresie poczty elektronicznej swojego imienia i nazwiska skorzystaj z wymyślonego przez ciebie pseudonimu .

Pedagog szkolny w ZSP w Pokrzywnicy  mgr Lidia Olchowy pracuje

w poniedziałek od godziny 12:30 do 14:30 i w środy od 9:00 do 11:00.

W tym czasie jestem do dyspozycji uczniów , nauczycieli i rodzicówza pośrednictwem :

1 Strony internetowej szkoły,

2 Dziennika elektronicznego,

3 Telefonu komórkowego 530 530 755

Przesyłane przeze mnie materiały ukazywać się będą cyklicznie na stronie internetowej szkoły  w zakładce  pomoc psychologiczno – pedagogiczna  pt. „W SCHOWKU PEDAGOGA

Głównie pracuję zdalnie, ale mam świadomość ,że nie wszystkie sprawy da się rozwiązać przez telefon , w związku z tym  w miarę zaistniałej potrzeby jestem do dyspozycji w szkole.

W swojej pracy kieruję się obowiązującymi zasadami pedagogicznymi : dyskrecji, odpowiedzialności, ufności pedagogicznej  i  podmiotowości ucznia .

Pracując zdalnie:

1 Służę pomocą w zakresie  pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

2 Prowadzę systematyczną współpracę z nauczycielami w sprawach opiekuńczo- wychowawczych ( wspieram i służę pomocą w rozwiązywaniu bieżących problemów).

3 Wskazuję rodzicom ,uczniom instytucje i organizacje świadczące pomoc i wsparcie.

4 Prowadzę indywidualne rozmowy , porady i konsultacje.

5 Współpracuję z psychologiem szkolnym.

6 Przygotowuję materiały dla uczniów i rodziców w czasie trwania pandemii.

7 Ściśle współpracuję z dyrektorem szkoły .

 

TRZEBA DZIECIOM DAĆ SERCE, PIĘKNO I USMIECH , ABY NAUCZYŁY SIĘ KOCHAĆ  LUDZI I

WSZYSTKO CO NASOTACZA”

Maria Kownacka

 

Drogi uczniu  służę pomocą  jeżeli:

- nie radzisz sobie z nauką ,

-potrzebujesz  rady i pomocy ,

- masz problemy rodzinne,

-masz ciekawy pomysł i chcesz się nim podzielić ,

- ktoś narusza twoje prawa

-masz ochotę na rozmowę.

 

Drogi  rodzicu służę pomocą jeżeli:

 

-niepokoi  cię  zachowanie twojego dziecka,

-zauważyłeś  problemy w nauce u swojej pociechy,

-potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania ,

-chcesz porozmawiać o organizacji wolnego czasu i zainteresowań swojego dziecka,

- masz problem i nie wiesz do kogo się zwrócić.

 

Drodzy wychowawcysłużę wsparciem  w :

- rozwiazywaniu problemów wychowawczych,

-podejmowaniu działań profilaktycznych oraz wychowawczych wynikających  z programu  profilaktycznego,

- zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych  ucznia,

- podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.

 

Szanowni  Państwo  w związku z nasilającą się pandemią  przesyłam kilka  przemyśleń

Może warto je przeczytać.

 

1 Spokojnie rozmawiaj ze swoim dzieckiem na temat zaistniałej  sytuacji .Wiedzę  pozyskaj z profesjonalnych źródeł.

2 Obserwuj swoje dziecko nie tylko pod kątem choroby ,ale również pod kątem tego jak się zachowuje: czy spokojnie przyjmuje przekazaną informacje , czy się denerwuje ,czy unika rozmowy.

3 Zadbaj o dobry nastrój dziecka –stwórz odpowiednią atmosferę do rozmowy.

4 W swojej rozmowie bądź szczery i otwarty – to budzi zaufanie .

5 Pozwól dziecku zadawać pytania – niczego nie narzucaj i nie wymuszaj ,uważnie słuchaj.

6 Wraz z dzieckiem przygotuj plan dnia i formę spędzania wolnego czasu.

7 Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka.

8 Powiedź dziecku ,że obecna sytuacja jest przejściowa i  trudna również dla dorosłych.

9 Chroń dziecko przed niewłaściwymi treściami w Internecie.

10 Utrzymuj kontakt z nauczycielami szkoły twojego dziecka.

11 Powiedz dziecku , że się o niego troszczysz i go kochasz.

  1. „O granicach. Kompetentne relacje z dzieckiem” Jesper Juul. Reguły i granice to stały element życia rodzinnego. Rodzice poznają granice tego, co dla nich akceptowalne, kiedy zderzają się z pragnieniami i potrzebami swoich dzieci.
  2. „Tabliczka mnożenia w wierszykach” Tomasz Elbanowski
  3. Pakiet: „Niegrzeczne Książeczki” Alicja Dyrda, Natalia Fiedroczuk – Cieślak. Seria książeczek dla dzieci o emocjach.
  4. „Uważność i spokój żabki” Eline Snel. Pierwsza książka o medytacji

https://twojparasol.com/
Twój Parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje.

Profilaktyka

1.Bezpłatny kurs Internetowy dla rodziców dot.:

- bezpieczeństwa w Internecie

- szkodliwych treści

- serwisów społecznościowych i ochrony prywatności

- relacje w sieci i cyberprzemoc

- zakupy online i nadużywanie internetu

https://fundacja.orange.pl/kurs/

 

2. Depresja – Jak pomóc osobie z tą chorobą

http://wyleczdepresje.pl/materialy-kampanii/

 

3. Nauka poprzez zabawę

http://pisupisu.pl/

https://www.matzoo.pl/

https://childdevelop.pl/worksheets/?fbclid=IwAR0htMNrf3kusGxXyivWh3p-wILqaJbYXNcIsKQaFJkmSYCf-oVIM8xIsas

 

4. Uzależnienia – strony przydatne dotyczące wszystkich uzależnień i używek

https://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/

https://www.parpa.pl/index.php/profilaktyka-system-rekomendacji/poradnik-dla-rodzicow

https://fdds.pl/kategoria_bazy/artykuly/

 

5. Zdrowe psychiczne – jak o nie zadbać

https://www.psychiatria.pl/

https://www.ore.edu.pl/2015/06/zdrowie-psychiczne-dzieci-i-mlodziezy-materialy-do-pobrania/

 

6. Zagrożenia i bezpieczeństwo w Internecie

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/strefa-rodzica

https://sieciaki.pl/

 

7. Jak łatwo się uczyć. Style uczenia się – Jaki styl ma twoje dziecko?

https://www.quizme.pl/q/pedromatteo/jaki_jest_twoj_styl_uczenia_sie

https://www.youtube.com/watch?v=_KoB6l1tsB8

 

8. Strona poświęcona emocjom dziecka

https://emocjedziecka.pl/

 

9. Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne dla dzieci

Ćwiczenia oddechowe https://pieknoumyslu.com/cwiczenia-oddechowe-dla-dzieci/
Ćwiczenia relaksacyjne https://pieknoumyslu.com/techniki-relaksacyjne-gry-dzieci/

 

10. Jak rozmawiać i wspierać dziecko w obliczu koronawirusa?

https://psychoterapia.plus/jak-rozmawiac-z-dzieckiem-o-epidemii-koronawirusa/

https://kobieta.onet.pl/koronawirus-w-polsce-psycholog-radzi-jak-wspierac-dzieci-i-mlodziez/sxd4hl8

https://psychoterapia.plus/nastolatku-porady-jak-efektywnie-funkcjonowac-w-okresie-pandemii/

 

11. Bajka o koronawirusie

Do przeczytania http://dorotabrodka.pl/wp-content/uploads/2020/03/bajka-o-kwarantannie-i-wirusie-z-kolorem.pdf
Do posłuchania https://www.youtube.com/watch?v=IP_L3CGVZag&t=7s

 

12. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kędzierzynie – Koźlu

http://poradniakk.pl/?page_id=43

 

13. Nauka ortografii poprzez zabawę

http://www.ortografka.pl/

http://www.math.us.edu.pl/prace/2004/lubecka/index.html

 

14. Kontrola rodzicielska – zabezpiecz sprzęt multimedialny przed niebezpiecznymi treściami

https://families.google.com/intl/pl/familylink/

na system android https://www.youtube.com/watch?v=K8--mztOu9s

na system windows https://www.youtube.com/watch?v=8EVl2JT8bhY

system iOS https://www.youtube.com/watch?v=tj7XOimLugU&feature=youtu.be

 

15. Jak wychować dziecko i nie zwariować? - poradnik „Jak kochać i wymagać”

https://www.ore.edu.pl/2016/07/jak-kochac-i-wymagac-nowe-wydanie-poradnika-dla-rodzicow-2/

 

16. Jak rozmawiać z małym dzieckiem o zagrożeniach?

https://www.youtube.com/watch?v=70jkbhY6Nx4

 

17. Kolorowanki do wydruku

https://oliloli-newlife.com/2020/03/kolorowanki-dla-dzieci-do-pobrania-i-wydruku.html?fbclid=IwAR05CChjxx1p38gg_s2qz2uEoYX4ifRmQeiZlvHudPs0jvRRckd1v97PqNw

18. Jak można porozmawiać o emocjach z dzieckiem?

https://dzieciecapsychologia.pl/materialy-interaktywne-ruletka-5-gier-pelnych-emocji-i-poznania/

19. Prawidłowości rozwojowe dziecka w okresie szkolnym.

 

PRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJOWE DZIECKA

W OKRESIE SZKOLNYM

(Na podstawie książki wydanej przez PARPA Warszawa)

 

7 LAT ( 1 klasa)

Dziecko woli statyczne zabawy (lepi, wycina, rysuje). Unika często hałasu i dużych grup dzieci. Swój wolny czas spędza zazwyczaj w swoim pokoju, gdzie oddaje się długim przemyśleniom, przeżyciom czy refleksji. W tym czasie dokonuje się gwałtowny rozwój świata wewnętrznego. Często ma niezadowoloną minę, jest zmęczone w związku z dużą ilością bodźców. Często dziecko narzeka, że jest głupie, że koledzy go nie lubią, że nie potrafi czegoś zrobić, zanim zacznie cokolwiek robić.  (Powiedz mu wtedy, że myślisz inaczej, że jest mądre i przyjemnie jest z nim spędzać czas. Współpracuj z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym w celu zaciągnięcia informacji jak spędza czas Twoje dziecko w szkole podczas przerw) Przed jakimś większym wydarzeniem, np. kartkówka, sprawdzian, bal mogą pojawiać się objawy psychosomatyczne (ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura. Dziecko miewa zmienność nastrojów raz płacze a za chwilę się śmieje.

 

8 LAT ( 2 klasa)

Dziecko usiłuje zrobić wiele rzeczy na raz. Jest pełne radości i energii (opada napięcie związane ze szkołą). Ośmiolatek coś zaczyna i nie kończy, ponieważ pojawia się nowa atrakcja. Chce być (i tego bardzo potrzebuje) chwalony i doceniany. Uwrażliwiony jest na czyjąś krzywdę i często lubi pomagać. Okazują wielkie przywiązanie i potrzebę kontaktu z matkami np. nie pozwalają na rozmowę z innymi, siadają w tym czasie na kolana, wieszają się na szyję (pozwól swojemu dziecku na bliskość, spędzaj dużo czasu z dzieckiem, bo taki czas szybko się kończy i za niedługo ta miłość przeleje się na tatę i to On będzie najważniejszy). Pojawiają się tematy dotyczące robienia kupy, puszczania bąków, bekania łącznie z wydawaniem dźwięków. Dziecko często powtarza wulgarne dowcipy w ogóle ich nie rozumiejąc. Błaznują, popisują się przed rówieśnikami by zdobyć ich sympatię. Stąd częste uwagi przynoszone ze szkoły.

 

9 LAT ( 3 klasa)

Dziecko staje się samodzielne i spokojniejsze. Może pojawić się niechęć do zwierzania się. Nie lgnie już tak do matki i nie jest tak rozmowne. Tata cieszy się większym powodzeniem u dziecka. Wykonuje różne polecenia, ale gdy musi zrobić coś, czego nie lubi dąsa się, chce uzasadnienia wykonania tej czynności. Bywa uparte, buntuje się i mądrzy. Zdarza się, że dziecko poucza dorosłych lub wygłasza opinię. Niechętnie chodzi spać. Wyraża obawy przed wykonaniem czegoś nowego, wątpi w swoje możliwości i wiedzę. Boi się porażki w szkole i braku akceptacji swoich rówieśników. Pojawia się czas intryg towarzyskich i manipulowanie przyjaźnią. Dzieci przyrzekają sobie przyjaźń aż do śmierci, a za chwilę bawi się już, z kim innym. Dzieci często tłumaczą się przed dorosłymi wymieniając długą listę win i złych zachowań kolegów, koloryzując i wyolbrzymiając zdarzenia. Często opowiadają sytuację, które były dwa lata temu przedstawiając je jako dzisiejsze (Ucz dziecko szukania rozwiązań jak można postąpić następnym razem. Powiedz dziecku jak czuje się osoba odsunięta od zabawy).

 

10 LAT ( 4 klasa)

Dziecko odczuwa zwiększony stres z uwagi na zmianę nauczyciela, nowe przedmioty i wymagania. Szkoła staje się źródłem radości i napięcia. Dziecko lubi być posłuszne, przygotowane i wzorcowe. Często narzucają sobie większe wymagania, którym nie mogą sprostać, więc popadają we frustrację i zaczynają się obwiniać. W związku potrzeba odreagowania napięcia często dochodzi do bójek, przezywania, niszczenia przedmiotów. Dziecko może gorzej sypiać, pojawiają się objawy psychosomatyczne (ból brzucha, podwyższona temperatura). W grupie rówieśniczej następuje podział na dziewczynki i chłopców. Coraz trudniej się im razem bawić. To czas rozwoju świata przeżyć i przemyśleń. Dziecko rozwija swój talent literacki lub plastyczny. Dziecko zauważa i komentuje zdarzenia życiowe. Dziecko powołuje się w gronie rówieśników na autorytet matki i na to, co ona mówi. Tata jest idolem, o którego dokonaniach chętnie opowiada się rówieśnikom. Często dzieci nie biorą udziału w niewłaściwych zachowaniach mówiąc, że tatę lub mamę by to zmartwiło. ( Rodzicu nie daj się zwieść pozorom. Mimo, że Twoje dziecko jest bardziej samodzielne nie oznacza to, aby nie nadzorować spraw szkolnych. Przez stres i zwiększenie wymagań dziecko się dekoncentruje, zapomina. Pilnuj by odrabiało lekcje, spakowało plecak wieczorem. Nie wyręczaj go, przypomnij, ale nie rób nic za nie).

 

11 LAT ( 5 klasa)

Dziecko jest często pochmurne, trzyma dorosłych na dystans, niechętnie dzieli się swoim „światem”. Często pojawiają się zachowania buntownicze, odmowa wykonania poleceń, dziecko domaga się tłumaczenia, dlaczego ma coś zrobić. Rodzicom wydaje się, że dziecko lubi robić im na złość. Dziecko jest krytyczne wobec siebie i innych - głównie dorosłych. Dzieci w tym wieku martwią się swoją pozycją w grupie rówieśniczej, są bardziej wyczulone na to, co mogłoby temu zagrozić. Napięcie odreagowują poprzek krzyk, płacz, rzucanie przedmiotami. Jeszcze zależy dziecku na dobrych ocenach - pod warunkiem, że wcześniej nauczyliśmy dziecko dbania o sprawy szkolne. (Rodzicu dowiaduj się w szkole o sprawy rówieśnicze swojego dziecka, gdyż to czas gdzie pojawia się dokuczanie, wyśmiewanie i zachowania agresywne. Samo może ci o tym nie powiedzieć)

12 LAT ( 6 klasa)

Dziecko jest zazwyczaj pogodne, otwarte. Można mu powierzyć różne zadania, z których na ogół dobrze się wywiąże. Lubi czynnie spędzać czas, ma wiele zainteresowań, tzw.” słomiany zapał”. Wzrasta wstydliwość i skrytość w związku z dojrzewaniem. Ubierają się nieadekwatnie do okazji, co powoduje brak zrozumienia u rodziców. Domagają się „dorosłego” traktowania, zamykają się w pokoju, mają różne pomysły na późniejsze powroty do domu. Podczas konfliktów spektakularnie i żywo okazują emocje, a w sytuacji napięcia często boli je brzuch lub głowa. Dorośli są już dla nich mniej atrakcyjni, rówieśnicy stają się bardziej pociągający. Pojawia się zainteresowanie płcią przeciwną. (Rodzicu kontroluj, z kim pisze na Internecie twoje dziecko. Rozmawiaj z nim o bezpiecznym zachowaniu w sieci).

 

13 LAT ( 7 klasa)

Dziecko rozpoczyna okres dojrzewania. Pojawiają się problemu z koncentracją uwagi, zapominanie, częste zmęczenie. Zmienia się ciało, co dodatkowo obciąża dziecko. Spada koordynacja psychomotoryczna. Dziecko pogrąża się w refleksji, jakie jest niezadowolone ze swojego wyglądu, spada jego zdolność fizyczna. Spada samoocena, dziecko przeżywa dużo złości i lęku przed oceną rówieśniczą, która jest dla nich bardzo ważna. Z rodzicami dochodzi do kłótni w związku z: późnym powrotem do domu, nieopowiadania o swoich znajomych, ukrywania gdzie było i wtrącania się w jego sprawy. Zdarza się, że dziecko się przytuli do rodzica, ale nigdy publicznie. Wystarczy jedno pytanie za dużo lub zbyt mocny uścisk, aby dziecko zareagowało złością i zarzuciło rodzicowi, że jest dziecinnie traktowane (Rodzicu znajdź źródło wsparcia i możliwości odreagowania napięcia. Twojemu dziecku będzie potrzebna tera Twoja stanowczość i konsekwencja w działaniu z jednoczesnym ciepłem i wyrozumiałością. Należy wspólnie z partnerem trzymać jeden front).

 

14 LAT ( 8 klasa)

W tym wieku nastrój się poprawia, dziecko jest pogodne i bardziej otwarte, coraz częściej jest zapatrzone w telefon, wychodzi do znajomych. Szkoła jest miejscem spotkań towarzyskich. Oceny lecą w dół, nie odrabia prac domowych, gada na lekcjach, spóźnia się po przerwie. Dziecko zapewnia rodzica, aby się tym nie przejmował, że wszystko jest pod kontrolą, że to jego sprawy, że ma 14 lat i jest prawie dorosłe. Podczas kłótni dziecko potrafi szybko odpuścić lub przyznać się do błędu. Jeżeli pojawi się konflikt rówieśniczy wtedy dziecku trudno przyznać, że jest winne. Dziecko ma szalone pomysły, gdy nie ma rówieśników lub dorosłych robi rzeczy, o których byśmy je w ogóle nie posądzili. Nawet, jeśli dziecko zna szkodliwości płynące z brania używek to w grupie bardo trudno mu zrobić coś innego niż reszta grupy. Dziecko w tym wieku chętnie włącza się w dodatkowe zajęcia pod warunkiem, że są tam jego rówieśnicy i nie wymaga to zbyt dużego wysiłku i zaangażowania czasowego. Lepiej uzbierać im żywność na jakiś cel niż systematyczne wyprowadzanie np. psa sąsiadki. (Rodzicu nie porównuj swojego dziecka do innych, mówiąc mu, że ktoś lepiej się uczy czy jest grzeczniejsze. Jeśli niepokoi cię fakt, że dziecko przebywa w takim Anie innym towarzystwie powiedz mu, co czujesz, ale nie zabraniaj mu kontaktów. Pamiętaj o używaniu komunikatu „ja”, czyli mów o zachowaniu tych osób i zachowaniach swojego dziecka, nie o osobach).

 

20. Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna w czasie epidemii.

 

Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna w czasie epidemii

 

W sytuacji epidemii powinniśmy zwracać szczególną uwagę zarówno na  zdrowie fizyczne, jak również na nasze emocje i zdrowie psychiczne. Przedłużająca się izolacja, konieczność mierzenia się z ograniczeniami - zakazami, nakazami,  może powodować wiele niepożądanych reakcji psychologicznych takich jak obniżony nastrój, poczucie zagubienia i samotności, podwyższony poziom lęku, stresu. Wiele tematów dotyczących radzenia sobie z tymi emocjami poruszają specjaliści Uniwersytetu SWPS,  w cyklu tematycznym "Koronawirus".

 

  • Jak sobie radzić z lękiem przed koronawirusem
  • Jak skutecznie się uczyć w domu
  • Jak się czujesz, porozmawiajmy o emocjach
  • i wiele innych

 

 

https://swps.pl/strefa-psyche/cykl-tematyczny-koronawirus

 

Poniżej przedstawiamy gdzie w razie potrzeby możemy szukać pomocy,  zamieszczam również kilka nowych kontaktów:

Pedagog, psycholog szkolny

- zapraszamy do kontaktu przez dziennik elektroniczny lub telefoniczny


WYKAZ PLACÓWEK ŚWIADCZĄCYCH POMOC

NA TERENIE GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE i REŃSKA WIEŚ

 

1. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (budynek główny UM)

Przyjmowanie wniosków

- pokój 129-130 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta

pn.:7:30-17:00,wt.-pt.: 7:30-15:30, tel./fax 774050317

 

2. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik mgr Dorota Kazmierz - Piwowarczyk

ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś

tel. 77482010

 

3. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „IS-MED.”

ul. Harcerska 14, tel. 774723935

 

4. SAMODZIELNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „B-MED.”

ul. Racławicka1,47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. 774824752

 

5. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „SENSIMED” SP. Z O.O.

ul. Judyma 4, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, tel. 774036370, 774036371

 

6. KĘDZIERZYŃSKO – KOZIELSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI

Kontakt: tel. 501787523, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

7. PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCĄ W RODZINIE

(Stowarzyszenie „IDEA”) ul. Gajowa 22, Damian Jodełka 69268838

 

8. PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM NARKOTYKOWYM

(Stowarzyszenie „IDEA”) ul. Gajowa 22, Damian Jodełka 692688383

 

9. SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

(przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie)

ul. Skarbowa 4,47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. 774833323, 774810282

 

10. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Reja 2a,47-224 Kędzierzyn-Koźle, parter p. 13,  tel. 774834848 (wew. 124)

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

11. PUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

ul. Skarbowa 4,47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. 774821226, FAX 774823728

www.poradniakk.pl, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

12. KOMISARIAT POLICJI

ul. Racławicka 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. 774821710

a) Rewir Dzielnicowych Nr III Komendy Powiatowej Policji

Kierownik rewiru:

pok. 120 ul. Racławicka 3, 47-200 Kędzierzyn – Koźle tel. 774821710

b) Rewir Dzielnicowych Nr IV Komendy Powiatowej Policji

Kierownik rewiru:

pok. 120 ul. Racławicka 3, 47-200 Kędzierzyn – Koźle tel. 774821710, 774053435

 

13. ZESPÓŁ DS. INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

ul. Judyma 5 4,47-220 Kędzierzyn-Koźle, tel. 573 310 953

 

14. OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY funkcjonuje w strukturach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SensiMed sp z o o

ul. Judyma 4 47-220 Kędzierzyn- Koźle tel. 774036370; 774036371

Godziny pracy ośrodka:

Poniedziałek 13:00-19:00; Wtorek 11:00-20:00; Środa 11:00-20:00;

Czwartek 8:00-14:00; Piątek 8:00-16:00;

 

15. TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

tel. 116 111

czynny całodobowo przez 7 dni w tygodniu możliwość kontaktu mailowego 116111.pl

https://r-scale-00.dcs.redcdn.pl/scale/o2/tvn/web-content/m/p1/i/253614bbac999b38b5b60cae531c4969/04a7bba0-c7c0-4310-b7ac-3eb197814070.png?type=1&srcmode=4&srcx=0/1&srcy=0/1&srcw=1018&srch=2000&dstw=1018&dsth=2000&quality=80

 

16. CAŁODOBOWE CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO

https://liniawsparcia.pl/

Zadzwoń  800 70 2222

Rozpocznij czat, lub napisz do specjalisty

 

17. LINK WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO PCK

telefonicznie 22 230 22 07 codziennie w godz.10.00 - 22.00

psycholodzy wolontariusze udzielają pierwszej pomocy wszystkim, którzy potrzebują wsparcia

https://pck.pl/aktualnosci/linia-wsparcia-psychologicznego-pck