Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

w roku szkolnym  2019/2020 w czasie pandemii Covid - 19  Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy

(dokument w załączniku)

Zbiór procedur związanych z funkcjonowaniem Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy w trakcie epidemi COVID-19

(treść procedur w załącznikach)

1. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły

2. Procedura organizacji zajęć rewalidacyjnych i opieki podczas pobytu ucznia w szkole

3. Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej

4. Procedura stosowania zasad higieny  przez uczniów

5. Procedura dezynfekcji pomocy dydaktycznych

6. Procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boiska szkolne

7. Procedura pobytu grupy w ogrodzie/ na placu zabaw

8. Procedura zgłaszania i reagowania na incydenty w grupie oraz stosowanie zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów higienicznych

9. Procedura stosowania zasad funkcjonowania biblioteki

Zbiór procedur związanych z funkcjonowaniem Publicznego Przedszkola w Pokrzywnicy w trakcie epidemi COVID-19

(treść procedur w załącznikach)

1. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w czasie epidemii COVID-19

2. Procedura organizacji opieki w przedszkolu

3. Procedura dotycząca utrzymywania czystości w przedszkolu

4. Procedura stosowania zasad higieny przez dzieci

5. Procedura dezynfekcji zabawek

6. Procedura bezpiecznego korzystania z pomieszczenia do spożywania posiłków

7. Procedura przyjęcia dostaw gotowych posiłków i produktów z firmy cateringowej

8. Procedura korzystania z istniejącego na terenie przedszkola placu zabaw oraz boiska wielofunkcyjnego na otwartej przestrzeni

9. Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka

10. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19