Opisywanie kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego