Ważna informacja dla ósmoklasistów !!

Adres strony naboru elektronicznego nie zmienia się i dla kandydata jest to opolskie.edu.com.pl

Możliwość rejestracji w systemie (zakładanie kont i tworzenia podań) rusza zgodnie z terminarzem rekrutacji czyli od 17.05.2021r.

Prawdopodobnie 14.05.2021 roku  uczniom zostanie udostępniona możliwość przeglądania ofert edukacyjnych szkół. Uczniowie zgodnie a art.156.1 Ustawy Prawo Oświatowe mogą w ramach danego organu prowadzącego składać podanie maksymalnie do trzech szkół, a w ramach tych szkół do dowolnej liczby oddziałów.

Jeżeli uczeń składa podanie do szkół prowadzonych przez inny organ prowadzący, to może złożyć podanie do kolejnych trzech szkół. Całe woj. opolskie (szkoły publiczne) są w jednym systemie, więc jeżeli uczeń

wybiera szkoły z różnych organów prowadzących które obsługiwane są jednak w tym samym systemie, składa podanie z listy preferencji tylko do szkoły pierwszego wyboru – oczywiście później od niego zależy, gdzie dostarczy oryginały świadectw i potwierdzi wolę podjęcia nauki.

Jeśli uczeń jednak wybiera szkołę np. na śląsku (inne województwo i inny system logowania) musi w ich systemie założyć konto i osobno złożyć podanie.

Najważniejsze informacje

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
  • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
  • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazańzdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
  • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty

Ważne informacje dla uczniów klasy VII. Zbiór plików w załącznikach poniżej.

Oferta edukacyjna na rok 2020/2021

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (przewodnik do publikacji czesc I 2021 na 22.pdf)Poradnik - mądrze wspierać i wybierać2249 Kb

Materiały z zakresu doradztwa zawodowego

Zintegrowany rejestr kwalifikacji

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Zintegrowany_Rejestr_Kwalifikacji_Podstawowe_zalozenia.pdf)Zintegrowany rejestr kwalifikacji479 Kb

Włączanie kwalifikacji do ZSK

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Wlaczanie_kwalifikacji_do_zsk.pdf)Włączanie kwalifikacji do ZSK880 Kb

Zintegrowany system kwalifikacji w Polsce - ulotka

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Ulotka o Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.pdf)Zintegrowany system kwalifikacji w Polsce - ulotka1955 Kb

Słownik zintegrowanego systemu kwalifikacji

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (slownik_zsk_2017.pdf)Słownik zintegrowanego systemu kwalifikacji908 Kb

Przypisywanie poziomu PRK

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (Przypisywanie_poziomu_interaktywny_fin_poz_12.pdf)Przypisywanie poziomu PRK389 Kb

Polska rama kwalifikacji - poradnik użytkownika

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (PRK_PU-2018_B_www.pdf)Polska rama kwalifikacji - poradnik użytkownika786 Kb

Zintegrowany system kwalifikacji w Polsce - podstawowe informacje

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz (prezentacja_zsk.pdf)Zintegrowany system kwalifikacji w Polsce1879 Kb
Więcej artykułów…